Activitati principale din cadrul proiectului


A1. Elaborarea si implementarea de tehnologii, activitati si actiuni inovatoare in cadrul programelor doctorale si post-doctorale. Acordarea de premii si stimulente pentru membrii grupului tinta cu cele mai bune rezultate in cercetare si in implementarea cercetarilor avand drept rezultat tehnologii/produse inovatoare care sa suscite interesul industriei .
A2. Sprijinirea financiara a tuturor doctoranzilor din grupul tinta pe durata proiectului prin burse lunare in cuantum dependent de realizarea indicatorilor individuali prevazuti in contractele individuale. Sprijinirea financiara a participarii la stagii de cercetare in institutii nationale si din UE in urma analizei cererilor si tinand cont de colaborarile/parteneriatele existente .
A3. Sprijinirea financiara a cercetatorilor din grupul tinta pe durata proiectului prin burse lunare in cuantum dependent de realizarea indicatorilor individuali prevazuti in contractele individuale. Sprijinirea financiara a participarii la stagii de cercetare in institutii nationale si din UE in urma analizei cererilor si tinand cont de parteneriatele existente .
A4. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi ?i cercetatori prin module multidisciplinare si metodologice sustinute de experti pe termen scurt (ETS), module ce nu se regasesc in programele de baza. Analiza eficientei si calitatii activitatilor de pregatire doctorala si postdoctorala prin consultarea membrilor grupului tinta si a expertilor implicati in cercetare. Training pentru folosirea ef. a echip. de ultima generatie, sub indrumarea expertilor pe termen scurt, module dedicate inovarii si folosirii TIC. Seminarii pe tema insertiei prof. a doctoranzilor si cercetatorilor dupa finalizarea proiectului .
A5. Includerea in echipele care asigura tutoratul doctoranzilor a unui CPD din grupul tinta in vederea dezvoltarii competentelor de management ale acestora. Analiza periodica a eficientei activitatii de tutorat pe baza rapoartelor cercetatorilor post-doctorali, propuneri de imbunatatire a calitatii cercetarii, sugestii si critici .
A6. Asigurarea sprijinului financiar pentru participarea grupului tinta la manifestari stiintifice nationale si internationale pe baza unor criterii de selectie. Analiza contributiei participarilor la manifestari stiintifice la realizarea indicatorilor globali. Anuntarea pe siteul proiectului a evenimentelor stiintifice de interes .
A7. Crearea si dezvoltarea de retele si parteneriate, actiuni de cooperare cu structuri de cercetare si institutii reprezentative din mediul economico-social, organizarea de schimburi de experienta si bune practici pentru o buna orientare pe piata muncii a grupului tinta. Prezentari ale proiectului PERFORM in cadrul manifestarilor organizate de parcuri industriale, structuri de decizie la nivel local, regional si national. Participarea grupului tinta si a echipei de implementare la prezentari ale strategiilor si proiectelor de dezvoltare regionala in care sunt necesare abilitatile si competentele doctoranzilor si cercetatorilor post doctorat din grupul tinta.
A8. Dezvoltarea parteneriatului initiat prin proiect, elaborarea de proceduri de colaborare, organizarea de seminarii sau teleconferinte, transfer de informatii legate de programele doctorale si posdoctorale, activitati comune, feed back asupra calitatii formarii profesionale a membrilor grupului tinta, workshopuri comune de monitorizare. Contact cu retele europene doctorale de tipul: EDAMBA, Fusion Doctoral Training Network, EUA Doctoral Programmes. Participarea membrilor grupului tinta la activitati de expertiza si consultanta in laboratoare acreditate institutional, informare in legatura cu alti potentiali parteneri de tipul institute private de cercetare din Romania si UE .
A9 Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat membrilor grupului tinta prin aplicarea unei grile de monitorizare in corespondenta cu indicatorii proiectului. Validarea rapoartelor individuale trimestriale si de mobilitate ale membrilor grupului tinta, comunicarea cu coordonatorii grupului tinta pentru identificarea masurilor de imbunatatire a rezultatelor. Alcatuirea si actualizarea registrului cu membrii grupului tinta .
A10 Identificarea domeniilor si tematicilor doctorale si post doctorale care necesita instrumente si solutii software si determinarea necesarului de achizitii specifice, identificarea posibilitatilor de activare a unor grupe mixte interdisciplinare de cercetare in care sa fie inclu?i speciali?ti IT precum si cercetatori cu experienta in dezvoltarea si solutiilor software .
A11. Organizarea de: workshopuri de prezentare a rezultatelor stiintifice in diferite stadii ale proiectului, vizite de studiu in companii, institutii partenere, pentru abordare integrata a bunelor practici si schimb de experienta cu proiecte similare. Participarea la sesiunile de training organizate de OI si AMPOSDRU. Vizite de monitorizare a mobilitatilor .
A12. Module de formare privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscrimnarea, respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului. Participarea membrilor grupurilor tinta si a membrilor echipei de implementare la grupuri de lucru si dezbateri publice având ca obiect eliberarea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, contacte cu structuri interesate in reducerea impactului asupra mediului prin implementarea unor solutii si tehnice inovatoare .
A13. Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetarii tinand cont de specificul domeniului si al stadiului cercetatorului (doctorand sau CPD), seminarii privind competitiile pentru proiecte de cercetare/dezvoltare si informare pe site-ul proiectului. Introducerea de sectiuni dedicate managementului cercetarii in cadrul manifestarilor ?tiintifice organizate in cadrul proiectului. Implicarea membrilor grupului tinta in managementul proiectelor de cercetare/dezvoltare .
A14. Acordarea de sprijin, inclusiv financiar, membrilor grupului tinta pentru intarirea capacitatii de publicare, actualizarea semestriala a planurilor de publicatii. Analize bibliometrice ale rezultatelor, determinarea posibilitatii de utilizare a bazelor de date ale institutiilor partenere. Editarea unor numere speciale in publicatiile academice ale consortiului pentru publicarea rezultatelor cercetarilor grupului tinta. Identificarea valorii adaugate a publicatiilor din proiect .
A15 Activitati inovatoare, interregionale, destinate sustinerii caracterului interdisciplinar in programele de formare/cercetare doctorale, seminarii si schimburi de experienta intre parteneri, cu participarea tinerilor cercetatori implicati in parteneriate internationale, spin-off, consultanta. Analiza unor tematici interdisciplinare pentru generarea unui curriculum emergent si introducerea acestuia in ultima perioada a proiectului, vizand doctoranzii inmatriculati in 2012 si 2013 .
A16. Monitorizarea stadiului realizarii obiectivelor specifice ale proiectului prin seminarii de prezentare a drafturilor tezelor de doctorat si a rapoartelor de cercetare finale ale cercetatorilor. Identificarea neajunsurilor si a punctelor tari. Seminarii de prezentare a mobilitatilor pentru cuantificarea contributiei acestora la realizarea indicatorilor proiectului .
A17 Programarea activitatilor si monitorizarea desfasurarii lor, monitorizarea gradului de realizare a rezultatelor si indicatorilor proiectului. Pregatirea si elaborarea rapoartelor tehnico-financiare, completarea cererilor de prefinantare si de rambursare, evidenta documentatiei justificative la nivel tehnic, verificarea compatibilitatii documentelor cu RTF. Analize ale stadiului indeplinirii prevederilor bugetare, stabilirea necesitatilor de creditare din partea universitatii si justificarea acestora. Elaborarea si actualizarea periodica a raportului cost–eficienta .
A18. Eficientizarea financiara a proiectului, achizitii si cheltuieli necesare desfasurarii activitatii de cercetare a membrilor grupului tinta si a activitatilor proiectului, participarea membrilor echipei de implementare la evaluarea necesarului de achizitii, la clarificarea aspectelor tehnice ale procedurilor de achizitii, la elaborarea documentatiei si in comisii de achizitii care utilizeaza fondurile proiectului, optimizarea raportului calitate/pret. Evidenta documentatiei justificative la nivel financiar .
A19 Diseminare si publicitate prin conferinte de presa la lansarea si finalizarea proiectului, anunturi in presa privind lansarea, implementarea si finalizarea proiectului. Crearea si actualizarea continua a website-ului proiectului. Editarea de pliante si brosuri de prezentare a proiectului, conceperea si achizitionarea de autocolante cu sigle si denumirea proiectului, panouri de prezentare. Includerea in toate rezultatele publicabile precum si materialele prezentate in cadrul manifestarilor ?tiintifice si de parteneriat a finantarii europene nerambursabile prin proiect .
A20. Analiza sustenabilitatii proiectului prin urmarirea finalizarii stagiilor doctorale ale doctoranzilor inmatriculati in 2012 si 2013. Identificarea resurselor necesare continuarii activitatii de cercetare dupa incheierea finantarii .